Bylaws

VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR SØVNFORSKNING OG SØVNMEDISIN

§1 Navn

Foreningens navn er ”Norsk Forening for Søvnforskning og Søvnmedisin”. Som internasjonalt navn for foreningen brukes ”Norwegian Society for Sleep Research and Sleep Medicine”.

§2 Formål

Formålet med Norsk Forening for Søvnforskning og Søvnmedisin er å fremme grunnforskning og klinisk forskning knyttet til et bredt spekter av søvnrelaterte tema, samt å fremme kontakt mellom søvnforskningsmiljø nasjonalt og internasjonalt. Det er også foreningens formål å representere norske interesser i aktuelle internasjonale fora.

§3 Styret

Styret består av seks personer. Det bør ha en bred faglig profil. Ideelt bør minst tre av personene i styret være medisinere og disse bør representere ulike medisinske spesialiteter (for eksempel ØNH, lunge, nevrologi, psykiatri, allmennmedisin, klinisk nevrofysiologi). Det er ønskelig at andre fagprofesjoner enn medisin også er representert i styret. Styret skal ideelt ha en bred geografisk representasjon, og helst bør flere helseregioner være representert. Minst en styrerepresentant bør være knyttet til Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer. Styret velges på generalforsamlingen for en 2 års periode. Styremedlemmene velges separat. Til styret skal det velges president, visepresident, sekretær og kasserer. Det femte og sjette styremedlem har ingen spesialisert funksjon. Det velges også et varamedlem til styret. Ved stemmeavgivning i styret vektes alle stemmer likt. Skulle stemmeantallet for ulike

There are several methods to acquire essay help. You may either call a professional who write the article for you and will work with you or look for it on line. There are. The very first thing which you need to essay writing services do is to know what an essay is. An essay is a brief study on the private information of somebody who you understand well. They are needed by the college for a part of the curriculum.

forslag være likt, har presidenten dobbelstemme.

§4 Medlemskap

For å bli nytt medlem i Norsk Forening for Søvnforskning og Søvnmedisin må det sendes en henvendelse om dette til sekretæren i styret. Kravet for medlemskap er at søker har helsefaglig utdannelse på minst bachelornivå (for eksempel medisiner, psykolog, fysioterapeut, farmasøyt, sykepleier, vernepleier) eller annen søvnrelevant utdannelse på minst bachelornivå (for eksempel mastergrad i biologi eller kjemi).

Studenter som er i ferd med å ta helsefaglig utdannelse eller annen søvnrelevant utdannelse på minst bachelornivå kan også bli medlem. Det er styret som avgjør spørsmål om medlemskap.

I særskilte tilfeller kan styret avvike fra fagkravene i denne paragrafen ved søknad om medlemskap. Styret har myndighet til å ekskludere medlemmer fra Norsk Forening for Søvnforskning og Søvnmedisin. Foreningen for søvnsykdommer kan oppnevne inntil to personer som kan være medlem i Norsk Forening for Søvnforskning og Søvnmedisin. Disse har ordinær stemmerett, men kan ikke velges til verv eller til styret i Norsk Forening for Søvnforskning og Søvnmedisin.

§5 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ. Her velges styre (hvert annet år). Vedtak om eventuell medlemskontingent og størrelsen på denne fastsettes på generalforsamlingen. Endringer i vedtektene kan kun gjøres på generalforsamling og da med minst 2/3 flertall. Generalforsamling skal avholdes i utgangspunktet en gang i året og skal arrangeres i Norge. Her skal årsberetning for siste år gjennomgås samt regnskap for siste år legges frem. Styret er ansvarlig for innkalling til generalforsamlingen. Innkallingen til generalforsamling må skje senest 3 uker før denne skal avholdes og forslag til saker som medlemmene vil ta opp må sendes styret ved sekretær senest 14 dager før generalforsamlingen avholdes. Kun registrerte medlemmer (registrert senest 14 dager før generalforsamlingen avholdes) er stemmeberettiget. For å kunne stemme må en være til stede under generalforsamlingen (en kan ikke stemme på fullmakt fra andre medlemmer). Stemmene til de oppmøtte stemmeberettigede teller likt. Skulle stemmeantallet for ulike forslag være likt, har presidenten dobbelstemme.

§ 6 Internasjonal representasjon

Norske representanter i søvnrelaterte internasjonale og nasjonale komiteer, styrer og utvalg skal i utgangspunktet utpekes av styret i Norsk Forening for Søvnforskning og Søvnmedisin eller av generalforsamlingen i Norsk Forening for Søvnforskning og Søvnmedisin

§7 Ekstraordnær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes hvis et flertall av styret finner dette påkrevd eller senest innen 2 måneder etter at minst ¼ av medlemmene skriftlig har krevd dette. Den ekstraordinære generalforsamlingen annonseres med minst 3 ukers forvarsel. Den ekstraordinære generalforsamlingen er beslutningsdyktig uansett hvor mange som møter. På den ekstraordinære generalforsamlingen kan en kun behandle de forslag som er ønsket av initiativtakerne (flertall av styret eller minst ¼ av medlemmene). Kun registrerte medlemmer (registrert senest 14 dager før ekstraordinær generalforsamling avholdes) er stemmeberettiget. For å kunne stemme må en være til stede under den ekstraordinære generalforsamlingen (en kan ikke stemme på fullmakt fra andre medlemmer). Stemmene til de oppmøtte stemmeberettigede teller likt. Skulle stemmeantallet for ulike forslag være likt, har presidenten dobbelstemme.

§8 Oppløsning

Beslutning om å oppløse Norsk Forening for Søvnforskning og Søvnmedisin skal fattes på generalforsamling og må vedtas med minst ¾ flertall.

In order to apply for membership please send an email to Børge Sivertsen: borge.sivertsen@fhi.no